Pag-iingat ng Bata at Pang-aabuso sa Sustansya

Nag-aalala ka ba sa paggamit ng droga ng iyong dating asawa o alkohol sa paligid ng iyong mga anak? Ang pang-aabuso sa substansiya ay isang tunay na isyu na napakaraming matatanda sa pakikibaka. Ngunit kailan, eksakto, nakikisangkot ba ang mga korte, at ano ang maaari mong gawin bilang nag-aalala na magulang upang maprotektahan ang iyong mga anak habang nakikipag-ayos sa isang pagbibisita sa korte at ang iskedyul ng pag-iingat ng bata?

Kapag ang mga korte ay karaniwang nakilahok

Ang mga korte ay karaniwang tumutugon sa pang-aabuso sa sangkap ng magulang sa panahon ng pagdinig ng kustodiya ng bata o kapag ang mga reklamo tungkol sa pinaghihinalaang pang-aabuso sa droga-at ang epekto nito sa mga bata-ay iniulat sa korte na nagbigay ng kautusan sa kustodiya ng bata o sa estado (sa pamamagitan ng Kagawaran ng Child Protective Services).

Paano Tinututulan ng Mga Korte ang Pang-aabuso sa Pag-uugali ng Magulang

Ang mga korte ay kumilos kapag ang pang-aabuso sa substansiya-sa anyo ng alkohol at / o reseta o ilegal na droga-ay talagang humahadlang sa kakayahan ng magulang na pangalagaan ang kanyang mga anak o ang magulang ay nagdudulot ng panganib sa kagalingan ng mga bata. Kung ang isyu ay itinaas sa panahon ng pagdinig sa pag-iingat ng bata, malamang na iimbestigahan ng hukom ang bagay upang matukoy kung totoo ang mga paratang, at kung gayon, kung ang paggamit ng alkohol o paggamit ng droga ay nakakaapekto sa kanyang kakayahang maayos na pangalagaan ang mga bata. Sa lahat ng 50 estado, ang pinakamahusay na interes ng pamantayan ng bata ay ginagamit upang matukoy ang pag-iingat ng bata. Ang pamantayan na ito ay tumatagal ng pangkalahatang fitness ng bawat magulang-kabilang ang paggamit ng alkohol at / o paggamit sa droga. Bilang karagdagan, kung may dokumentadong kasaysayan ng nakaraang pang-aabusong substansiya, maaaring isaalang-alang ng hukom ang mga aksyon ng magulang sa panahon ng panahong iyon, pati na rin, bago gumawa ng pagpapasiya sa pag-iingat.

Ngunit sabihin natin na ang pag-iingat ay natukoy na. Kung gayon, paano maaaring tumugon ang mga korte sa mga reklamo tungkol sa pang-aabuso sa sangkap? Kung ang mga korte ay nagpasiya na ang mga reklamo ay may bisa, maaaring pahintuin ng hukom ang pakikipag-ugnayan ng magulang sa mga bata sa pamamagitan ng pagbabago ng pagbisita at / o pag-iingat ng pag-iingat.

Sa ilang mga kaso, ang hukom ay maaaring mag-utos din na ang isang pagdalaw ng di-nangangalagang magulang ay pinangangasiwaan upang matiyak na ang magulang ay dumadalaw sa bata sa isang ligtas at kinokontrol na setting. Minsan, pinangangasiwaan ng isang social worker o miyembro ng pamilya ang mga ganitong uri ng mga sesyon. Bilang karagdagan, maaaring hilingin ng hukom na ang pagdalaw ay mananatiling pinangangasiwaan hanggang sa maipakita ng magulang na nagkaroon ng pagbabago sa mga pangyayari o ang magulang ay nakikibahagi sa isang programa sa pag-abuso sa pag-abuso sa substansiya o rehabilitasyon.

Paano Pangasiwaan ang Mga Alalahanin Tungkol sa Pang-aabuso ng Substansiya ng Iyong Mag-asawa

Kung nag-aalala ka sa paggamit ng alkohol o paggamit ng droga ng iyong dating asawa, maaari mong itaas ang isyu na ito sa hukuman at gumawa ng mga hakbang upang idokumento ang anumang mga insidente na sumusuporta sa iyong mga alalahanin. Maaaring kabilang dito ang mga ulat ng pulis, mga singil sa DUI, o katulad na katibayan. Mahalaga na magkaroon ng isang talaan hindi lamang sa paggamit ng substansiya ng ibang magulang kundi mga dokumento na nagpapahiwatig na ang paggamit ng substansiya ay nagpapahintulot sa magulang na hindi angkop. Kung nag-aalala ka tungkol sa kaligtasan ng iyong anak, maaaring gusto mong mag-file para sa restraining order o tanggihan ang pagbisita sa ibang magulang. Ang takot sa pinsala sa iyong anak ay isang wastong dahilan upang tanggihan ang pagdalaw at ipapakita ang iyong lehitimong dahilan para sa pag-aalala sa hukom.